Help - Kalender

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

De tekst wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een kalender van, naar keuze, de geboortedata, overlijdensdata en relatiedata. Er zijn twee mogelijke uitvoervormen:

 • Uitvoerbestand in html-formaat. Een dergelijk bestand kan in een browser worden geopend. Per maand en per dag van de maand worden de gebeurtenissen van die dag getoond. Bij elke gebeurtenis wordt het jaar waarin deze plaatsvond getoond. Ook wordt de "leeftijd" getoond. Bij overleden personen is dit hun bereikte leeftijd, bij nog levende personen hun huidige leeftijd. Als de gebeurtenis een relatie is wordt de duur van de relatie getoond. Ook kan bij een gebeurtenis een foto van de betreffende persoon / personen getoond worden.

 • Uitvoerbestand in ics-formaat. Dit bestand is geschikt om ingelezen te worden in een kalender-programma, b.v. Thunderbird / Lightning, Google Kalender, Windows Live Calendar, Outlook2007 of Outlook2010.
  Let op: Bij het importeren van een ics-kalenderbestand in een kalenderprogramma wordt sterk aangeraden eerst een nieuwe kalender aan te maken voordat het bestand geïmporteerd wordt. Als de gegevens namelijk geïmporteerd zijn in een al bestaande kalender kunnen deze niet meer automatisch verwijderd worden.
  Bij grote bestanden wordt aanbevolen de uitvoer te splitsen in deelbestanden; zie het tabblad Instellingen voor de mogelijkheden hiertoe.

Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser).


Instellingen
Na het starten van het sjabloon wordt het menu hiernaast getoond. Het sjabloon slaat de laatst gekozen instellingen op in het bestand kalenderparmbest.cfg, zodat deze een volgende keer weer gebruikt kunnen worden, via de menukeuze "Kalender (gebruik bewaarde instellingen)".

Via de menukeuze "Instellingen aanpassen" wordt een vervolgmenu getoond waarin de huidige instellingen kunnen worden gewijzigd.

Via de menukeuze "Instellingen herstellen" worden de parameters allemaal op hun standaard-waarde gezet, waarna ook weer het vervolgmenu om de instellingen te wijzigen getoond wordt.

Via de menukeuze "Toon laatste rapport" wordt het laatst aangemaakt rapport getoond zonder dat het sjabloon dit opnieuw genereert. Deze menukeuze verschijnt pas nadat er voor de eerste keer een rapport is gemaakt.

Hieronder volgt een overzicht van de te kiezen instellingen (menu Instellingen):

 • Verander weergave voornaam. Standaard wordt de roepnaam (bij ontbreken daarvan de eerste voornaam) vermeld. Er kan ook gekozen worden voor eerste voornaam, alle voornamen of eerste voornaam voluit en overige voornamen afgekort tot eerste letter.

 • Druk namen wel of niet als hyperlinks af (menu Link weergave; alleen van toepassing bij keuze html-formaat). Standaard worden de namen als hyperlinks afgedrukt, volgens de Aldfaer standaard hyperlink.

  Toelichting: Als gekozen wordt om namen als hyperlinks af te drukken, wordt door op een naam te klikken een ander bestand aangeroepen. Dat gebeurt door hyperlinks waarbij in dit geval de opbouw van de naam van dit andere bestand te kiezen is. De eerste mogelijkheid is de Aldfaer standaard opbouw, te weten: achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html.

  Er kan echter ook gekozen voor een eigen-formaat van de opbouw van de naam van de hyperlink. De standaardwaarde hiervoor is internecode.html, maar deze kan via een dialoog gewijzigd worden (menu Eigen link).

  Een derde mogelijkheid is om te kiezen voor de Aldfaer Jump-link. Door hierop te klikken vanuit het Aldfaer rapportvenster, wordt in Aldfaer de betreffende persoon in het hoofdscherm geplaatst.

  Let op dat het rapport waar deze hyperlink naar verwijst niet door dit sjabloon wordt gemaakt.

  De link verschijnt als tooltip als de muis op de betreffende naam geplaatst wordt.

 • Titelregel weergeven (menu Titel; alleen bij html-uitvoer); er zijn drie mogelijkheden: geen titel, standaardtitel (Kalender van de stamboom {bestandnaam}) of een eigen op te geven titel (menu Eigen titel)

 • Periode (menu Periode); hier kan een periode (in jaren) worden opgegeven. Standaard is er geen periode-beperking. In geval van periodebeperking wordt in een vervolgmenu om het eerste jaar en het laatste jaar gevraagd. Voor beide geldt dat dit minstens -6000 moet zijn. Bij niet vullen van eerste en/of laatste jaar, geldt geen beperking van begin- en/of eindjaar.

 • Verander naamvolgorde. Standaard is dit Voornaam Tussenvoegsel Achternaam. Er kan echter ook worden gekozen voor Achternaam, Voornaam tussenvoegsel.

 • Verander type uitvoerbestand. Er kan gekozen worden voor html (standaard) of ics als bestandsuitvoerformaat.

 • Verander aantal uitvoerbestanden. Standaard wordt de kalender als één uitvoerbestand weggeschreven. Er kan echter ook voor worden gekozen om de kalender van elke maand in een apart bestand weg te schrijven. Dit kan met name bij heel grote bestanden voordelen bieden.

 • Bestandsselectie. Er kan gekozen worden voor alle personen (standaard) of alleen levende personen.

 • Toon wel of niet de geboortedata. Standaard worden geboortedata wel getoond.

 • Toon wel of niet de overlijdensdata. Standaard worden overlijdensdata wel getoond.

 • Toon wel of niet de relatiedata. Standaard worden relatiedata wel getoond.

 • Toon wel of niet onzekere data. Onzekere data zijn data van het type voor, na of ongeveer. Standaard worden onzekere data niet getoond.

 • Toon wel of niet onvolledige data. Onvolledige data zijn data waarbij dag, maand en/of jaar (maar niet alledrie) onbekend zijn. Standaard worden onvolledige data niet getoond. In geval van uitvoer in ics-formaat worden onvolledige datums nooit getoond. Als de maand wel bekend is, maar de dag van de maand niet, wordt dit aan het begin van het maandoverzicht door een ? weergegeven. De gegevens met onbekende maand worden aan het eind in de maand "Onbekend" getoond.

 • Neem wel of niet een foto op bij een persoon (alleen bij html-uitvoer). Standaard wordt geen foto opgenomen. Indien gekozen wordt om wel foto's weer te geven wordt bij iedere persoon de eerste foto getoond, zoals deze wordt gepresenteerd op het tabblad persoon in Aldfaer.

 • Mapnaam voor de uitvoer (menu Uitvoermap). Standaard wordt de uitvoer geschreven naar de submap kalender van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden).

 • Verander relatieve mapnaam foto's (menu Mapnaam foto's; alleen bij html-uitvoer). Standaard is dit veld leeg.

  Toelichting. Bij plaatsing van het uitvoerbestand op internet dienen, als voor weergave foto's is gekozen, ook de fotobestanden op internet geplaatst te worden. Het is daarbij niet noodzakelijk dat deze fotobestanden zich in dezelfde map bevinden als het uitvoerbestand. Via deze dialoog kan de map worden opgegeven waar de fotobestanden zich bevinden; deze map is relatief ten opzichte van de map van het uitvoerbestand. Als beide dus in dezelfde map staan, kan dit veld leeg blijven. Als de fotobestanden in een naastgelegen map "fotos" zijn opgeslagen, dient hier ../fotos te worden ingevuld. Merk dus op dat om een map omhoog te gaan er .. moet worden ingevuld. En om vervolgens weer een submap te krijgen, dient het / teken (en dus niet het \ teken zoals bij de map voor het uitvoerbestand) gebruikt te worden, gevolgd door de naam van de submap.

  Let op dat het sjabloon de fotobestanden zelf niet in deze opgegeven map plaatst - dat moet buiten het sjabloon om door de gebruiker gedaan worden. Het sjabloon kopiëert de fotobestanden wel altijd in de map waar het uitvoerbestand geplaatst wordt. Als dus gekozen wordt voor een andere relatieve mapnaam voor de foto's, kunnen de fotobestanden in de map van het uitvoerbestand verwijderd worden. Dit dient ook weer buiten het sjabloon om te gebeuren.


Uitvoerbestanden

Het sjabloon genereert de volgende uitvoerbestanden in de opgegeven submap van de standaardmap voor Rapportuitvoer (zie Extra -> Instellingen -> Rapporten -> Bestanden):

A) html-uitvoer:
 • index.html. Dit is het aan te roepen bestand. Het roept op zijn beurt de volgende twee bestanden aan, in het linker- en rechtergedeelte van het scherm.

 • maanden.html. Dit bevat de namen van de maanden. Door op de naam van een maand te klikken, wordt de kalender van die maand getoond.

 • kalender.html (als gekozen wordt voor uitvoer in één bestand) of kalender1.html t/m kalender13.html (als gekozen wordt voor een uitvoerbestand per maand). Dit zijn de hoofdbestanden; ze bevatten per maand en per dag van de maand de gebeurtenissen van die dag. Bij elke gebeurtenis wordt het jaar waarin deze plaatsvond getoond. Ook wordt de "leeftijd" getoond. Bij overleden personen is dit hun bereikte leeftijd, bij nog levende personen hun huidige leeftijd. Als de gebeurtenis een relatie is wordt de duur van de relatie getoond.

 • fotovenster.htm. Dit bestand ondersteunt het tonen van foto's.

 • laatste_rapport.html. Hiermee kan het laatst aangemaakte rapport opnieuw worden aangeroepen zonder dat het sjabloon dit opnieuw heeft te genereren.

Ook alle benodigde fotobestanden (indien hiervoor gekozen) worden naar (een submap van) de standaardmap voor Rapportuitvoer gekopieerd.

B) ics-uitvoer:
 • index.html. Dit is een hulpbestand van waaruit direct wordt doorgeschakeld naar het hierna genoemde bestand.

 • tmp_kalender_ics.html. Dit is een tijdelijk bestand dat gebruikt wordt om de ics-uitvoer bestanden aan te maken. Er wordt gevraagd om ActiveXControl toe te staan. Hierop dient de Ja / Yes- knop te worden aangeklikt.

 • kalender1.ics (als gekozen wordt voor uitvoer in één bestand) of kalender1.ics t/m kalender12.ics (als gekozen wordt voor een uitvoerbestand per maand). Dit zijn de hoofdbestanden die geïmporteerd kunnen worden in een kalender-programma.

 • laatste_rapport.html. Hiermee kan het laatst aangemaakte rapport opnieuw worden aangeroepen zonder dat het sjabloon dit opnieuw heeft te genereren.


Versielog

VersieDatumWijzigingen
8.0123-06-2019Instellingen via samengesteld menu
7.0217-02-2016Tabel met enkele rand
  Aldfaer standaard link gaf extensie txt, gewijzigd in html
7.0102-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
1.523-03-2015Nieuwe versie Fotovenster
1.410-08-2014Helpbestand was niet meer bereikbaar; opgelost
1.321-03-2013Help geschikt gemaakt voor IE10
1.224-08-2010Uitvoerformaat ics toegevoegd
1.121-05-2010Eerste versie